جمع بندی فیزیک کنکور

جمع بندی فیزیک کنکور : قسمت 3 رادیو ویتامین فصل 2

جمع بندی فیزیک کنکور سلام دوستان عزیز در قسمت 3 از فصل دوم رادیو ویتامین در خدمت جناب آقای شایان صالحی رتبه 18 کنکور ریاضی 99 ، جناب آقای امیر حسین براتی رتبه 34 کنکور ریاضی 99 و جناب آقای ایمان محمدی رتبه 84 کنکور ریاضی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، […]

جمع بندی شیمی کنکور

جمع بندی شیمی کنکور : قسمت 2 رادیو ویتامین فصل 2

جمع بندی شیمی کنکور سلام دوستان عزیز در قسمت 2 از فصل دوم رادیو ویتامین در خدمت خانم مهتاب محمد زمانی رتبه 21 کنکور تجربی 99 ، جناب آقای علی دلیل رتبه 39 کنکور تجربی 98 ، خانم عطیه کریمی رتبه 44 کنکور تجربی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، درمورد جمع […]

جمع بندی زیست کنکور

جمع بندی زیست کنکور : قسمت 1 رادیو ویتامین فصل 2

جمع بندی زیست کنکور سلام دوستان عزیز در قسمت 1 از فصل دوم رادیو ویتامین در خدمت جناب آقای امیرحسین ادیب زاده رتبه 22 کنکور تجربی 99 ، جناب آقای علی دلیل رتبه 39 کنکور تجربی 98 ، جناب آقای احمدرضا جان نثاری رتبه 44 کنکور تجربی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج […]

مصاحبه با رتبه 4 کنکور ریاضی 99 آرمین ثقفیان

قسمت 12 : مصاحبه با رتبه 4 کنکور ریاضی 99 آرمین ثقفیان

مصاحبه با رتبه 4 کنکور ریاضی 99 آرمین ثقفیان سلام دوستان عزیز ویتامین 100 ای در قسمت 12 رادیو ویتامین از  فصل اول در خدمت جناب آقای آرمین ثقفیان رتبه 4 کنکور ریاضی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، درمورد چالش ها و فراز ها و نشیب های مسیر کنکور صحبت کنیم […]

مصاحبه با رتبه 44 کنکور تجربی 99 احمدرضا جان نثاری

قسمت 11 : مصاحبه با رتبه 44 کنکور تجربی 99 احمدرضا جان نثاری

مصاحبه با رتبه 44 کنکور تجربی 99 احمدرضا جان نثاری سلام دوستان عزیز ویتامین 100 ای در قسمت 11 رادیو ویتامین از  فصل اول در خدمت جناب آقای احمدرضا جان نثاری رتبه 44 کنکور تجربی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، درمورد چالش ها و فراز ها و نشیب های مسیر کنکور […]

مصاحبه با رتبه 21 کنکور تجربی 99 مهتاب محمد زمانی

قسمت 10 : مصاحبه با رتبه 21 کنکور تجربی 99 مهتاب محمد زمانی

مصاحبه با رتبه 21 کنکور تجربی 99 مهتاب محمد زمانی سلام دوستان عزیز ویتامین 100 ای در قسمت 10 رادیو ویتامین از  فصل اول در خدمت خانم مهتاب محمد زمانی رتبه 21 کنکور تجربی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، درمورد چالش ها و فراز ها و نشیب های مسیر کنکور صحبت […]

مصاحبه با رتبه 34 کنکور ریاضی 99 امیر حسین براتی

قسمت 9 : مصاحبه با رتبه 34 کنکور ریاضی 99 امیر حسین براتی

مصاحبه با رتبه 34 کنکور ریاضی 99 امیر حسین براتی سلام دوستان عزیز ویتامین 100 ای در قسمت 9 رادیو ویتامین از  فصل اول در خدمت جناب آقای امیرحسین براتی رتبه 34 کنکور ریاضی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، درمورد چالش ها و فراز ها و نشیب های مسیر کنکور صحبت […]

مصاحبه با رتبه 91 کنکور تجربی 99 غزل سیروس

قسمت 8 : مصاحبه با رتبه 91 کنکور تجربی 99 غزل سیروس

مصاحبه با رتبه 91 کنکور تجربی 99 غزل سیروس سلام دوستان عزیز ویتامین 100 ای در قسمت 8 رادیو ویتامین از  فصل اول در خدمت خانم غزل سیروس رتبه 91 کنکور تجربی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، درمورد چالش ها و فراز ها و نشیب های مسیر کنکور صحبت کنیم . […]

مصاحبه با رتبه 18 کنکور ریاضی 99 شایان صالحی

قسمت 7 : مصاحبه با رتبه 18 کنکور ریاضی 99 شایان صالحی

مصاحبه با رتبه 18 کنکور ریاضی 99 شایان صالحی سلام دوستان عزیز ویتامین 100 ای در قسمت 7 رادیو ویتامین از  فصل اول در خدمت جناب آقای شایان صالحی رتبه 18 کنکور ریاضی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، درمورد چالش ها و فراز ها و نشیب های مسیر کنکور صحبت کنیم […]

مصاحبه با رتبه 83 کنکور تجربی 99 محمد سینا شمس الدینی

قسمت 6 : مصاحبه با رتبه 83 کنکور تجربی 99 محمد سینا شمس الدینی

مصاحبه با رتبه 83 کنکور تجربی 99 محمد سینا شمس الدینی سلام دوستان عزیز ویتامین 100 ای در قسمت 6 رادیو ویتامین از  فصل اول در خدمت جناب آقای محمد سینا شمس الدینی رتبه 83 کنکور تجربی 99 هستیم و قراره در این پادکست مهیج ، درمورد چالش ها و فراز ها و نشیب های […]